Domácí řád

Domácí řád pro hospitalizaci v Sanatoriu Kochova

Vnitřní řád je určen klientům, kteří jsou hospitalizováni v Sanatoriu Kochova. Naše zdravotnické zařízení poskytuje léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči, která je financována podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění nemocenskými pojišťovnami.

Přijetí

 1. Přijetí do Sanatoria se uskutečňuje na základě doporučení ošetřujícího nebo praktického lékaře, po odeznění akutního onemocnění nebo v případě postupného zhoršování zdravotního stavu. K hospitalizaci jsou klienti objednání na základě vyplněné žádosti .
 2. Na oddělení je klient přijat lékařem.
 3. Klient je přijatelnou a srozumitelnou formou seznámen lékařem s léčebným režimem (informovaný souhlas), toto potvrdí svým podpisem. V případě, že klient není schopen podpisu, je souhlas doložen svědecky. Není-li schopen dát souhlas, je zahájeno detenční řízení.
 4. Dietu klienta určuje lékař. Porušování dietních předpisů narušuje léčení.
 5. Klient je seznámen všeobecnou sestrou s Vnitřním řádem a Právy pacientů.
 6. Klient odevzdá léčiva sloužící sestře. Přinesená léčiva budou použita k  jeho léčení.

SOS léky (inhalátory) jsou ponechány klientovi.

 1. Klient předá občanský průkaz a průkaz pojišťovny k ověření platnosti všeobecné sestře a ta je se souhlasem klienta založí do zdravotnické dokumentace.
 2. Klientům je doporučeno, aby u sebe neměli větší finanční částky a cennosti. Finanční hotovost nad 500,- Kč a cennosti lze uložit v trezoru sanatoria.
 3. Klient je uložen na čisté lůžko, je oblečen do pyžama.

 

Pobyt

 1. Výměna ložního prádla se provádí dle potřeby, nejméně jednou týdně. Výměna osobního prádla se provádí dle potřeby klienta.
 2. Klient může používat své vlastní oblečení (pyžamo, župan aj.), ale má povinnost si ho pravidelně prát.
 3. Ranní buzení se děje nejdříve v 700 Hygienická péče klientů se provádí denně. Celková koupel (sprchování) nejméně jedenkrát týdně a dle potřeby klienta. Pokud to zdravotní stav klienta nedovoluje, je celková koupel provedena na lůžku.
 4. Noční klid je v letním období od 2200 do 700 hodin, v zimním období od 2100 do 700 Na pokojích by klient neměl rušit hlukem či jinými rušivými projevy, které by obtěžovaly ostatní klienty.
 5. Návštěvní doba je od 1500 o 1700 V zájmu ostatních klientů, doporučujeme omezit početnější návštěvy na pokoji klienta. K tomuto účelu lze použít denní místnost, pokud je součástí oddělení.
 6. Potraviny donesené návštěvou, je možno označené (jméno a příjmení klienta) předat sloužící sestře, která je uloží do k tomu určené lednice. Nedoporučujeme nosit potraviny, které se neslučují s dietou klienta a které podléhají rychlé zkáze.
 7. Součástí řádného léčení je i udržování čistoty v zařízení. Papír a jiné odpadky se vhazují do nádob k tomu určených (odpadkový koš).
 8. Telefonní hovory si klienti zajišťují sami z vlastního mobilního telefonu.
 9. Propustky klientům jsou vystavovány max. 3x za pobyt v zařízení od 900 do 1700. V období Vánočních svátků je možné vystavit propustku max. na 1 noc. Termín je nutno nahlásit předem hlavní sestře nebo sociální pracovnici. Propustka se uskuteční vždy za doprovodu rodinných příslušníků. Propustku lze vystavit nejdříve 3 dny po přijetí a nejpozději 3 dny před propuštěním.
 10. Klientům je zakázáno vstupovat do služebních místností zdravotnického personálu a kuchyněk na oddělení.
 11. Klientům je doporučeno používat výtah pouze v doprovodu ošetřujícího personálu.
 12. Kouření je přísně zakázáno v celém areálu Sanatoria (Z. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).
 13. Je zakázáno donášet do zařízení alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Je zakázáno, aby klient požíval alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 14. Klienti, kteří nedodržují předepsané léčebné postupy nebo hrubě poruší vnitřní řád, mohou být propuštěni z léčení v našem zařízení.
 15. Ústní i písemné stížnosti, přání, připomínky přijímá hlavní sestra a ředitel zařízení, a to osobně, písemně nebo prostřednictvím zdravotnického personálu. Pro písemné stížnosti, připomínky a náměty je zřízena schránka, která je umístěna v přízemí naproti výtahu.
 16. Informace o zdravotním stavu klienta podá ošetřující lékař pouze při osobním kontaktu. Předávání informací telefonicky je možné po osobní domluvě a zadání komunikačního hesla, které je vždy při telefonickém kontaktu ověřeno. Informace podáváme pouze osobám, které si klient určí a které stvrdí svým podpisem v Informovaném souhlasu

 

Propuštění

 1. Propuštění klienta plánuje sociální pracovnice ve spolupráci s klientem, rodinou, úřady, pečovatelskou službou, zdravotnickými zařízeními, ústavy sociální péče apod. a to podle situace a zdravotního stavu klienta.
 2. V den propuštění klient odevzdá všechny zapůjčené předměty (osobní prádlo, kompenzační pomůcky apod.).
 3. V den propuštění do domácí péče předá staniční sestra klientovi lékařskou propouštění zprávu, léky na 3 dny a jeho osobní doklady (pokud byly uloženy v dokumentaci).
 4. V den propuštění do jiného zdravotnického zařízení, pobytového zařízení, agentury domácí péče předá staniční sestra klientovi lékařskou propouštění zprávu, léky na 3 dny, ošetřovatelskou zprávu a jeho osobní doklady (pokud byly uloženy v dokumentaci).
 5. V den propuštění předá hlavní sestra nebo sociální pracovnice klientovi cennosti a hotovost uloženou v trezoru sanatoria (pokud tam byly uloženy).

 

Všeobecné

 1. Management Sanatoria si vyhrazuje právo aktualizovat domácí řád.

 

Aktualizaci provedla: Mgr. Lucie Špaisová, hlavní sestra

Schválil: MUDr. Bedřich Wasserburger, jednatel

Datum: 10. 7.  2017

Spolupracující pojišťovny